Školní stravování

Informace:

Tel: 494 389 030, 731 449 587
E-mail: jaroslava.hulkova@skolynome.cz 

Dokumenty ke stažení

Stravování

 • Školní jídelna v Opočně zabezpečuje  stravování žáků a zaměstnanců (bývalí zaměstnanci)  Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují.
 • Dovážíme stravu na odloučené pracoviště školní jídelny - výdejny v Novém Městě nad Metují. Výdejny  Merkur, Hradčany, Králíček.
 • Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

1. Přihlašování stravy

V případě nástupu žáka do ZŠ a SŠ musí rodiče, zákonní zástupci žáka vyplnit přihlášku ke stravování, která je součástí „Smlouvy o studiu“.  Změny ve stravování – hlásit ihned.

2. Odhlašování stravy

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a je účtována v plné výši. V případě nemoci musí rodiče odhlásit stravu dítěte nejpozději den předem do 9:00  snídaně, do 13:00 hodin obědy a večeře,  od kdy je dítě omluveno. Pokud tak neučiní, je dítěti tento den naúčtován.

3. Úhrada stravného

 • Bezhotovostní placení

Převodem z účtu. Každý strávník má variabilní symbol = rodné číslo žáka, který je vždy nutno při platbě uvádět!!!  V případě, že do základní nebo střední školy chodí sourozenci, prosíme o placení každé částky zvlášť, neslučovat pod jeden variabilní symbol.

 • Hotovostní placení

Nemáte-li zřízený žádný účet, můžete platby složit hotově na pokladně školy nebo v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.

 • Splatnost

Stravné, úplata za ubytování jsou splatné každý měsíc do 25. dne.

Číslo účtu ZŠ a SŠ pro placení: 8254200287/0100 

4. Nárok na stravu

Strávník má nárok na dotovanou stravu pouze v případě, že je přítomen v době pobytu ve škole.

5. Provoz školních jídelen se řídí:

 • zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování
 • nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin
 • nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • zákon č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.