Učební obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář)

Přijímá a skladuje suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky

 • provádí kvantitativní i kvalitativní přejímku surovin, pomocných látek, polotovarů a hotových výrobků
 • orientuje se v jednotlivých druzích surovin, polotovarů a hotových výrobků, při skladování zohlední jejich vlastnosti, kvalitu a trvanlivost a skladuje je podle stanovených zásad

Zpracovává suroviny a polotovary na hotové potravinářské výrobky dle technologického postupu a s ohledem na bezpečnost potravin

 • vybere vhodné suroviny a pomocné látky pro daný technologický postup
 • připravuje, upravuje a zpracovává suroviny podle technologického postupu ručně nebo strojově na vybrané polotovary a výrobky
 • dodržuje technologický postup
 • prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu zpracování a úpravě surovin
 • obsluhuje potravinářské stroje a zařízení při přípravě, úpravě a zpracování surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky; provádí jejich čištění a běžnou údržbu
 • provádí senzorické hodnocení kvality surovin a hotových potravinářských výrobků
 • balí, označuje, skladuje a expeduje hotové výrobky

Aplikuje hygienické požadavky v potravinářském provozu

 • pochopí a respektuje nezbytnost dodržování hygieny a sanitace potravinářského provozu s cílem vyrábět bezpečné potraviny
 • osvojí si zásady osobní hygieny a hygieny pracovního prostředí; provádí běžnou sanitaci potravinářského provozu
 • likviduje odpady potravinářské výroby v souladu s ekologickými principy
 • seznámí se s platnými právními předpisy v potravinářství

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.