Učební obor 41-55-E/01 Opravářské práce (ŠVP Opravář zemědělských strojů)


Možnost získání řidičského průkazu skupiny T v rámci výuky zdarma

Pracuje s technickou dokumentací

 • uplatňuje zásady zobrazování strojních součástí a schematického znázorňování
 • čte technické výkresy a využívá další způsoby grafické komunikace jako součást technické přípravy výroby
 • orientuje se v příslušných technických normách a předpisech a dodržuje požadavky uvedené v technické dokumentaci k opravovaným strojům a zařízením

Používá vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost

 • posuzuje vlastnosti materiálů a uplatňuje znalosti těchto vlastností při rozhodování o volbě optimálního typu materiálu
 • dodržuje zásady hospodárného užívání a ekologické likvidace materiálů po skončení jejich životnosti
 • volí způsoby uskladnění materiálů

Používá vhodné technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav s využitím odpovídajícího technologického vybavení

 • zvládne práci s ručním nářadím, stroji a zařízeními a běžné pracovní operace potřebné pro zhotovení daného výrobku nebo pro realizaci příslušné opravy
 • měří sledované hodnoty a spolupracuje při seřizování strojů s využitím odpovídajících přístrojů a doporučených metod
 • pracuje podle stanovených pracovních režimů technologického vybavení
 • dodržuje bezpečné pracovní postupy závazné pro jednotlivá pracoviště, uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, dbá na přesnost provedení a získá cit pro materiál a hodnotu výrobku
 • obsluhuje a provádí běžnou údržbu zemědělských mechanizačních prostředků a udržuje vybavení dílen
 • používá technologie tak, aby život a zdraví chovaných hospodářských zvířat a zvířat žijících ve volné přírodě nebyl poškozován provozem zemědělské techniky
 • je odborně připraven ke složení svářečské zkoušky před komisařem v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01
 • je odborně způsobilý k řízení motorových vozidel skupiny T
 • vede základní evidenci a běžnou administrativu spojenou s opravárenskou činností

Zhotovuje jednoduché strojní součásti, obnovuje a udržuje provozní spolehlivost strojů a zařízení

 • zhotovuje jednoduché výrobky podle technické dokumentace
 • měří běžnými měřidly s dostatečnou přesností
 • používá běžné operace ručního zpracování kovů, především pilování, řezání, střihání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování, kování, zabrušování a lepení
 • používá základní technologické operace strojního obrábění, především soustružení, frézování, obrážení a broušení
 • na základě pochopení funkce strojních celků a součástí traktorů a mechanizačních prostředků je správně používá při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat
 • stanoví příčinu běžné poruchy, provede opravu a přezkouší správné seřízení opraveného stroje
 • provádí montáž a demontáž základních strojních celků
 • dodržuje termíny pravidelné údržby a kontroly a tím předchází rozsáhlejšímu poškození strojů a zařízení

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.