Učební obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – (ŠVP Příprava pro život)

Charakteristika oboru

 • dvouletý učební obor s možností prodloužení studia
 • výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je zaměřena na využití získaných vědomostí v praktickém životě
 • výuka praktických předmětů (Výživa a příprava pokrmů, Základy keramiky, Ruční práce) probíhá na pracovištích školy
 • získané znalosti si ověřují v rámci exkurzí, tematických pobytů a přátelských setkání na akcích školy

Příprava pro život je určena pro

 • žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • chlapce a dívky do 26 let
 • absolventy základní školy praktické, speciálních škol a neúspěšné absolventy základních škol

Příprava pro život umožňuje

 • získat základní vědomosti, dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností
 • zařazovat při výuce nákupy v obchodech, návštěvy úřadů, městské knihovny a kulturních akcí
 • připravovat žáky na praktické činnosti s možností pokračování studia a získání výučního listu v některém z našich učebních oborů

Umístění školy

 • výuka žáků probíhá na hlavní budově Merkur v centru města
 • žáci mají k dispozici samostatné třídy, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyni, tělocvičnu a posilovnu

Výsledky vzdělávání

 • absolvent si doplní a rozšíří všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky
 • osvojí si znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získá tak možnost uplatnění v různých oblastech praktického života

Ukončení studia

 • studium je ukončeno závěrečnou zkouškou praktickou a ústní z předmětu Výživa a příprava pokrmů a předáním vysvědčení o závěrečné zkoušce

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.