Učební obor 66-51-E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač)

Ovládá práce spojené s přejímkou, skladováním a prodejem zboží

 • pomáhá při odběru a přejímce zboží a jeho kontrole
 • skladuje a ošetřuje zboží včetně manipulace s obaly
 • prodává vybrané skupiny zboží, dodržuje zásady obchodní činnosti
 • poskytuje poradenské služby zákazníkům
 • společensky vystupuje a profesionálně jedná se zákazníkem

Naučí se

 • připravovat zboží k prodeji
 • techniku prodeje zboží
 • aranžovat a vystavovat zboží
 • doplňovat zboží v provozní jednotce
 • skladovat a ošetřovat zboží

Připravuje a upravuje zboží k prodeji, uplatňuje estetické hledisko a zásady hygieny

 • provádí základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží
 • balí zboží různými způsoby včetně technik dárkového balení
 • využívá jednoduchých propagačních prostředků
 • vytváří cenovky a popisky k vystavovanému zboží

Dodržuje hygienické a bezpečnostní požadavky při prodeji zboží

 • chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
 • bezpečně pracuje se stroji a přístroji a jiným zařízením provozovny, dbá na jejich údržbu
 • poskytne první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dodržuje stanovené normy a předpisy na pracovišti
 • ekonomicky nakládá s materiály, energiemi a odpady s ohledem na životní prostředí
 • rozumí předpisům o hmotné odpovědnosti a respektuje je

Uplatnění

 • Získá střední vzdělání s výučním listem a uplatní se při výkonu povolání jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží ve všech typech maloobchodních jednotek

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.