Učební obor 23-51-E/01 Zámečník – údržbář (ŠVP Zámečník – údržbář)

Pracuje s technickou dokumentací

 • čte jednoduché strojírenské výkresy a technologickou dokumentaci
 • využívá servisní dokumentaci výrobků
 • orientuje se v technických normách a předpisech

Pracuje se strojírenskými materiály

 • posuzuje vlastnosti materiálů a zohledňuje je při jejich zpracovávání a používání
 • dodržuje zásady hospodárného užívání a ekologické likvidace materiálů po skončení jejich životnosti
 • volí způsoby uskladnění materiálů

Vyrábí, montuje a opravuje strojírenské výrobky

 • vykonává běžné pracovní operace s ručním a ručním mechanizovaným nářadím, stroji a zařízeními, provádí montáže daného výrobku, jeho opravy, údržby apod.
 • měří a kontroluje rozměry aj. technické veličiny podle pokynů nebo podle dokumentace
 • dodržuje pracovní postupy závazné pro jednotlivé pracovní operace a činnosti, uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, dbá na přesnost jejího provedení
 • vyrábí ocelové konstrukce a jejich díly
 • montuje a demontuje ocelové konstrukce a jejich díly
 • vykonává ve stanovených termínech pravidelnou údržbu a kontrolu strojů a zařízení, ošetřuje nástroje a nářadí a spolupracuje při opravách strojů a zařízení, udržuje vybavení pracovišť a dílen
 • vede základní evidenci a administrativu spojenou s opravárenskými a servisními činnostmi
 • obsluhuje motorovou pilu a křovinořez

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.