Informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci.
V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových
epidemiologických opatření na školách není možné dodržet termíny maturitních
a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a jak jsme je zapracovali do
Harmonogramu průběhu MZ a ZZ ve školním roce 2019/2020.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo zákon, ve kterém mimo jiné stanoví
zvláštní pravidla k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020.
MŠMT vyhlásí konkrétní časové schéma MZ a ZZ v den, kdy bude oznámeno otevření
středních škol. Následně ředitelka školy okamžitě stanoví termíny konání profilové části MZ a
termíny konání ZZ.
V případě, že k 1. červnu 2020 nebude obnovena docházka žáků do školy, paní ředitelka
bude neprodleně informovat ty žáky, kteří nebyli za 1. pololetí hodnoceni nebo neprospěli,
o podmínkách komisionálního přezkoušení. Současně zveřejní náhradní způsob pro vykonání
MZ a ZZ v tomto školním roce.
To, že naši žáci nejsou přítomni ve škole, je pro nás, učitele, tak i pro Vás, rodiče a Vaše děti,
nová situace a zároveň nová zkušenost.
Příprava žáků probíhá, jak jistě víte, na dálku, což může někomu působit problémy, proto se,
milí rodiče a žáci, neobávejte kontaktovat učitele a hledat společné řešení, které by
vyhovovalo všem zúčastněným. Jde o to, aby probíhající výuka splnila svůj význam, připravit
žáky na maturitní a závěrečné zkoušky. Zároveň tato nová situace dává příležitost žákům vzít
za sebe patřičný kus zodpovědnosti za své studijní výsledky, a tím i prokázat, že mají na to,
aby ukončili svá studia a dokázali, že jsou mnohem dospělejší než na začátku tohoto školního
roku.
Učitelé naší školy pevně věří, že se nám všem podaří tuto mimořádnou situaci společně
zvládnout.
V odkazu naleznete podrobnější informace a časová schémata k MZ a ZZ.

Přejeme Vám pevné zdraví.
Tým pedagogů školy

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.