Informace o organizaci vzdělávacích aktivit, provozu, ochraně zdraví a o dalších souvislostech do konce školního roku 2019/2020

Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat návštěvu škol žákům posledních ročníků středních škol od 11. května 2020 a umožnit intenzivní přípravu k maturitám a závěrečným zkouškám. V souladu s přijatými dokumenty nebude zahájen provoz základní školy, školní jídelny, internátu ani domova mládeže.

Škola umožní konzultace žákům dle harmonogramů jednotlivých úseků.

Každý žák vstupující do školy má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s definicí osob s rizikovými faktory. Podepsané prohlášení přinese žák první den konzultací do školy. Škola povede evidenci o docházce žáků.

Je třeba brát na vědomí, že při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Jednotlivé úseky školy mají stanovena pravidla příchodu a odchodu žáků tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
 • Žáci budou očekávat příchod učitele před školou, kde jsou rovněž povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a následně použít dezinfekci na ruce (poskytovanou školou).
 • Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že bude dodržena zásada-jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Třídy budou pravidelně větrány a dezinfikovány.
 • Za příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky venku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Žák je povinen dodržovat tato pravidla také v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí.

Pevně věřím, že budete mít dostatek pochopení i trpělivosti vzhledem k nezbytným opatřením a rádi naplno využijete možnosti intenzivní přípravy k maturitě a k závěrečným zkouškám.

 

PaedDr. Olga Talášková, v. r.

ředitelka školy