Provoz školy od 1. června 2020

ZŠ – 1. stupeň

Základní škola, která je zřízena podle § 16 Školského zákona, bude pro 1. stupeň otevřena od 10. června 2020. Bez předem podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným zástupcem nebude umožněn žákovi vstup do školy.

 Obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Škola má stanovena pravidla příchodu a odchodu žáků tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
 • Žáci budou očekávat příchod učitele před školou, kde jsou rovněž povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a následně použít dezinfekci na ruce (poskytovanou školou).
 • Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že bude dodržena zásada-jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Třídy budou pravidelně větrány a dezinfikovány.
 • Za příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky venku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Žák je povinen dodržovat tato pravidla také v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí.

 

ZŠ – 2. stupeň

Žáci 2. stupně základní školy se budou nadále vzdělávat distančním způsobem. Vzdělávací a socializační aktivity nebudou z důvodů prostorových, materiálních a personálních realizovány.

Provoz internátu, školní družiny a školní jídelny nebude z důvodů prostorových, materiálních a personálních obnoven.

 

Žáci nekončících ročníků střední školy se nadále vzdělávají distančním způsobem. Vzdělávací a socializační aktivity nebudou z důvodů prostorových, materiálních a personálních realizovány.