Základní škola

Základní škola

Vzdělávací program základní školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu.

Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytovani v internátě školy.

Tým speciálních pedagogů a pedagogických asistentů je připraven se věnovat:
  • dětem s poruchami chování
  • dětem s lehkým mentálním postižením
  • dětem s jiným specifikovaným postižením, které k nám integrujeme na základě vyšetření SPC či PPP
Podmínky pro přijetí
  • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ, nebo věk dítěte po řádném odkladu,
  • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy podle § 16 odst. 19 ŠZ.

Naši školu vyhledávají rodiče, kteří pro své dítě hledají individuální přístup, speciální pedagogy pracující s dítětem dle jeho možností a schopností s využitím všech alternativních metod, forem a pomůcek. Průměrný počet deseti žáků ve třídě vytváří dostatečný prostor pro individuální přístup učitele k žákům. Na I. stupni je vždy přítomen ve třídě asistent pedagoga, na II. stupni dle potřeby.  Pozice asistenta pedagoga je podpůrné opatření provázané s konkrétním stupněm podpory vyplývajícím ze závažnosti speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jehož činnost se prolíná i s prací osobního asistenta.

ZŠ pořádá sportovní akce např. Triatlon nebo Olympijské hry na stadiónu Generála Klapálka. Děti mají možnost účastnit se projektových dnů, návštěvy knihovny, divadla či kina, exkurzí, výletů, plaveckého výcviku pro prvostupňové děti, pro druhostupňové je v zimě bruslení. Mnohé akce pořádají žáci II. stupně pro své mladší spolužáky jako je např. Pohádkový les. Pro jiné základní školy v rámci našeho města pořádáme turnaj ve vikingské hře“ O putovního krále  KUBB.“ Veškeré akce dokumentujeme a ukládáme na webu ve školní fotogalerii.

V době zápisů žáků probíhá i u nás zápis žáků do prvního ročníku naší školy.

ZŠ je jedinou v České republice, která má vlastní internát, jehož specializovaní vychovatelé  mají dlouholetou zkušenost s vedením žáků se specifickými potřebami. Na základě psychologického doporučení zpracováváme pro dítě individuální výchovný plán pro zvládání pobytu a činností na internátu včetně motivačního programu. Ve volném čase pro žáky pořádáme celou řadu, výletů, turnajů a her, cyklistické putovní výlety, a ostatní míčové hry. K dispozici máme tělocvičnu, stoly na stolní tenis, kola, lyže, kánoe, brusle, kolečkové brusle, školní klub Leguán, vybavenou hudební zkušebnu, snadný přístup na internet a řadu dalších nadstandardních možností pro naše žáky.

Cílem naší práce je rozvinout žáky v sebevědomé a samostatné osobnosti, které budou schopné úplné, a pro všechny důležité, integrace do společnosti.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ