Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací program základní školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu. Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni na internátě školy.

Termín zápisu: 27. dubna 2020 od 13:30 – 15:30
Místo zápisu: budova Králíček (Českých Bratří 1035, Nové Město nad Metují)
Počet přijímaných žáků: 28 žáků do prvních tříd

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

zápis do 1. třídy je pro Vás a Vaše děti slavnostním okamžikem. Bohužel Vás v současné době nemůžeme pozvat do školy, ale po skončení mimořádných opatření se s Vámi rádi setkáme.

V souladu se Školským zákonem (§ 36 odst. 4) je stanoven termín zápisu na období

27. 04. 2020

v době od 13. 30 do 15. 30 hodin.

Zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

 

Kritéria přijímání dětí do prvního ročníku:

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se týká:

 • dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020,
 • dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok,
 • dětí, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen dodatečný odklad školní

docházky,

 • dětí, u kterých budou rodiče žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021,
 • dětí, které ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly přípravnou třídu.

 

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (o odkladu povinné školní docházky)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (b26ydiu).
 2. E-mailem – lenka.safarikova@skolynome.cz
 3. Poštou na adresu: SPŠ, OŠ a ZŠ, ČSA 376, Nové Město nad Metují, 549 01
 4. Osobním podáním 27. 04. 2020 – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte budeme   organizovat příjem žádostí (na základě předchozí telefonické – 734 314 502 či elektronické domluvy – safarikova@skolynome.cz) takovým způsobem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

V Novém Městě nad Metují dne 27. března 2020

 

PaedDr. Olga Talášková v. r.

ředitelka školy

Podmínky pro přijetí

 • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,
 • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy podle §16 odst. 19 ŠZ.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ